Pyracantha x 'Mohave' Pyracantha x 'Navajo'
Pyracantha x 'Red Cushion' Pyracantha x 'Teton'
Pyracantha angustifolia 'Gnome' Pyracantha coccinea
Pyracantha coccinea 'Lalandei' Pyracantha coccinea 'Variegata'
Pyracantha koidzumii 'Santa Cruz' Pyrola asarifolia ssp. asarifolia
Pyrostegia venusta Pyrrohappus multicaulis
Pyrrosia hastata Pyrrosia lingua
Pyrus x 'Winter Nelis' Pyrus calleryana
Pyrus calleryana 'Aristocrat™' Pyrus calleryana 'Autumn Blaze'
Pyrus calleryana 'Bradford' Pyrus calleryana 'Capital'
Pyrus calleryana 'Chanticleer' Pyrus calleryana 'Cleprizam'
Pyrus calleryana 'Pizzaz' Pyrus calleryana 'Redspire'
Pyrus calleryana 'Stonehill' Pyrus calleryana 'Whitehouse'
Pyrus communis 'Bartlett' Pyrus communis 'Bosc'
Pyrus cordata Pyrus fauriei
Pyrus kawakamii Pyrus pashia
Pyrus pyrifolia Pyrus ussuriensis